Učetnictví (prostředí MS Windows)

Program WU2 umožňuje vedení Daňové evidence nebo Podvojného účetnictví v souladu s příslušnými zákonnými předpisy (Zákon o vedení účetnictví, Zákon o dani z příjmů fyzických osob a Zákon o dani z přidané hodnoty). Program pracuje v prostředí 32-bitového (nebo 64-bitového) operačního systému MS Windows. Program umožňuje zpracovávat 1, 3, 6, 15 nebo až 99 klientů (a to dokonce i kombinovat daňovou evidenci a podvojné účetnictví) a může pracovat i v prostředí vnitrofiremní počítačové sítě. Jednotlivým uživatelům lze nastavit přístupová práva, povolující nebo zamezující vstup do zvolených modulů programu.

Program mimo jiné umožňuje vést evidenci těchto účetních knih:

Kniha pohledávek, s možností vystavování faktur
Kniha závazků, s možností tisku převodních příkazů a vytváření objednávek
Knihy pokladen
Valutová pokladna
Knihy bankovních účtů
Nepeněžní kniha (vzájemné zápočty)
Evidence přijatých a vystavených provozních záloh
Drobný majetek
Investiční majetek, s možností výpočtu daňových a účetních odpisů
Hlavní účetní kniha a účetní deník
Peněžní deník
Evidence objednávek
Knihy pomocné evidence / pod-rozvahové účty

Program umožňuje vytvářet mnohé tiskové přehledy, které Vám pomohou jednoduchou formou zjistit situaci ve zpracovávané firmě. Kromě základních (vyjmenovaných) knih a různých tiskopisů (DPH, faktura, objednávka, převodní příkaz.........) můžete z programu vytisknout i takové sestavy, jako například "Výkaz zisků a ztrát" nebo "Rozvaha" v podvojném účetnictví, či "Výkaz pro zdravotní pojišťovnu", "Výkaz pro OSSZ" a "Daňové přiznání - typ B" v daňové evidenci.

Program podporuje napojení na home-banking (internetové bankovnictví) pro celou řadu peněžních ústavů. Lze exportovat příkazy k úhradě a rovněž stahovat bankovní výpisy. Umožňuje sledování nákladů a výnosů v úsekovém či zakázkovém členění. Komunikuje s mými dalšími programy (sklad, mzdy) - může si z těchto agend načítat potřebná data. Exportuje tiskopisy DPH, Kontrolní hlášení k dph, Souhrnné hlášení k dph a mnohé další, do XML souborů, k elektronickému odesílání. Všechny sestavy lze převádět do PDF souborů. Dokážeme importovat faktury vystavené v SW jiných dodavatelů (Money, Pohoda a různé e-shopy).

Galerie